Unkarin salaisuus: MyHeritagen tekemä uusi tutkimus paljastaa, että juutalaistaustaisten prosentuaalinen osuus väestöstä on Unkarissa maailman toiseksi korkein

Kommentit

Uusi tutkimus, jonka olemme suorittaneet yhdessä tilastoinnin ammattilaisen ja väestötieteilijän, tohtori Daniel Staetskyn, kanssa, on paljastanut, että Unkarissa on yllättävän paljon juutalaistaustaisia ihmisiä – paljon enemmän kuin väestötieteilijät ovat aiemmin arvioineet.

Analyysimme valtavasta 1,8 miljoonasta anonyymistä DNA-testistä – ensimmäinen laatuaan juutalaisväestöstä tehty tutkimus  – on paljastanut, että maa, jossa Israelin jälkeen on suurin prosentuaalinen osuus Ashkenazi-juutalaisia väestöstä on Unkari, ei Yhdysvallat, kuten aiemmin uskottiin. Israelin jälkeen merkittävimpiä maita Ashkenazi-juutalaisuuden kannalta ovat Unkari ja Venäjä, joita seuraavat Argentiina, Etelä-Afrikka, Ukraina ja sitten Yhdysvallat. Tämä osoittaa, että Unkarissa on huomattava määrä ihmisiä, joilla on juutalainen perimä, jota he eivät tunnusta, eivät ole tietoisia sen olemassa olosta tai joiden esivanhemmat ovat tarkoituksella piilottaneet taustansa.

Tutkimus

MyHeritage teki yhteistyötä Tri. Daniel Staetskyn kanssa. Tutkimuksen suunnittelija, Daniel Staetsky on Euroopan juutalaisväestötutkimusyksikön johtaja Jewish Policy Research-instituutissa.

Aikaisemmin monet väestötieteilijät uskoivat, että Israelin ulkopuolella olevat maat, joissa juutalaisten määrä on asukaslukuun verrattuna suurin, ovat Yhdysvallat, Kanada, Ranska, Unkari ja Uruguay. Testataksemme näitä oletuksia, analysoimme valtavan määrän, 1,8 miljoonaa anonyymiä, eri puolilta maailmaa olevaa MyHeritagen asiakkaiden tekemää DNA-testiä, keskittyen Ashkenazi-juutalaiseen etnisyyteen. Tutkimuksessa käytetyt tiedot olivat osa laajempaa, globaalia MyHeritage-tietokantaa. Tarkkuuden lisäämiseksi mukaan otettiin vain ne DNA-testin tehneet, joiden asuinmaa voitiin vahvistaa. Esimerkiksi, jos tietyssä maassa asuva henkilö osti ylimääräisiä DNA-pakkauksia perheensä jäsenille, joiden asuinmaa ei ollut varmasti tiedossa, jätettiin nämä testit tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkimuksessa mukana olleista 100 maasta suurin Ashkenazi-juutalaisten etninen osuus väestöstä Israelin ulkopuolella, oli Unkarilla; 7,6 % MyHeritage DNA-testin suorittaneista. Unkarissa asuvilla 4 981 testatulla todettiin olevan vähintään 25% Ashkenazi-juutalaisuutta (vastaa vähintään yhtä isovanhempaa, joka on kokonaan Ashkenazi juutalainen). Tämä on huomattavasti korkeampi kuin Yhdysvalloissa asuvilla DNA-testatuilla todettu 3,5% ja Kanadassa 3,0%.

Unkarin johto kasvaa edelleen Ashkenazi-juutalaisen etnisyyden alemmilla arvoilla. 12,5 prosentilla Unkarin testatuista on vähintään 10% Ashkenazi-juutalaisuutta, Yhdysvalloissa vain 4,7 prosentilla ja Kanadassa 4,0 prosentilla. 4,2 prosentilla Unkarin testatuista on vähintään 50% Ashkenazi-juutalaisuutta (vastaa vähintään yhtä kokonaan juutalaista vanhempaa), kun vastaava luku Yhdysvalloissa oli 2,3%.

YK: n uusimpien arvioiden perusteella Unkarin nykyinen väkiluku on noin 9,7 miljoonaa. MyHeritagen havainto, jonka mukaan 4,2 prosentilla Unkarin DNA-testatuista on vähintään 50% Ashkenazi-juutalaista etnisyyttä, vaatii mukauttamisen, jotta prosenttiosuus voidaan muuttaa väestön lukumääräksi.  Tri. Staetsky ehdotti, että otetaan huomioon MyHeritage-käyttäjien selektiivisyys, koska kaupallinen geneettinen testaus on toimintaa, jossa yhteiskunnan koulutetuimmilla ja hyvin toimeentulevilla on liian suuri edustus. Huomioituaan mahdollisen selektiivisyyden hän päätyi arvioon, että 130 000 Unkarissa asuvalla on vähintään 50% Ashkenazi-juutalaisuutta.

Tämä luku on huomattavasti korkeampi kuin jotkut viimeaikaiset arviot. Virallisten tilastojen mukaan juutalaisten lukumäärä Unkarissa oli vain 10 965 ( 2013 kansallisen väestölaskenta). Vaihtoehtoiset, kuten professori Sergio DellaPergolan laatima arvio, näyttäää, että Unkarissa on paljon ihmisiä, jotka tunnistavat itsensä juutalaiseksi – esimerkiksi tutkimuskyselyissä – tulee tulokseksi 47 500 ihmistä tai 0,49% väestöstä.

Professori Andras Kovacsin laajempi arvio Unkarin juutalaisesta perimästä väestössä antaa tulokseksi 73 000 – 138 000 ihmistä, joilla on ainakin yksi juutalainen vanhempi. Siksi MyHeritagen tietoihin perustuva arvio vastaa hyvin joidenkin väestötieteellisten arvioiden huippua, antaen uskottavuutta sekä perinteisille väestötutkimusmenetelmille että geenitestaukseen perustuville uusille arvioille.

Historiallinen konteksti

Ashkenazi-juutalaiset ovat viime vuosisatojen ajan asuneet eristetyissä yhteisöissä, joissa heille on kehittynyt ainutlaatuisia geneettisiä piirteitä. Siitä syystä autosomaaliset DNA-testit, kuten MyHeritage DNA -testi, pystyvät tunnistamaan Ashkenazi-juutalaisen etnisyyden erittäin tarkasti. Vaikka DNA-testeillä ei voi määritellä henkilön nykyistä tai aikaisempaa uskontoa, ne voivat havaita Ashkenazi-juutalaisen etnisen alkuperän ja osoittaa, että henkilön esivanhemmat ovat olleet Ashkenazi-juutalaisia. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että Ashkenazi-juutalaiset ovat selkeä, homogeeninen geneettinen ryhmä. Silmiinpistävää on, että Ashkenazi-juutalaiset, lähtöpaikasta riippumatta voidaan ryhmitellä samaan geneettiseen ryhmään – toisin sanoen sillä ei ole väliä, ovatko Ashkenazi-juutalaisten esivanhemmat Puolasta, Venäjältä, Unkarista, Liettuasta vai muusta sellaisesta paikasta, jolla on historiallinen juutalainen väestö, he kuuluvat samaan etniseen ryhmään. Juutalaisen väestön korkea endogamia Euroopassa lisää luotettavuutta siihen, että Ashkenazi-juutalaiset ovat etninen ryhmä.

Tutkimuksessa ei pyritty määrittämään kuinka moni ihminen Unkarissa tai jossain muussa maassa tunnistaa itsensä juutalaiseksi, vaan ainoastaan niiden lukumäärän, joilla on juutalaisia esivanhempia geneettisen testauksen perusteella. Tutkimus ei myöskään huomioinut juutalaisen uskonnollisen lain (Halakha) määrittämiä periaatteita, jotka perustuvat matrilineaaliseen polveutumiseen.

Juutalaisilla on pitkä historia Unkarissa, sillä juutalaiset virkamiehet ovat palvelleet kuningasta 1200-luvulta, Andreas II hallinnon ajoista saakka. 1900-luvun alkupuolella juutalaisyhteisön osuus oli 5% Unkarin väestöstä (verrattavissa MyHeritagen tuloksiin) ja juutalaisten osuus pääkaupungin, Budapestin väestöstä oli 23%. Unkarissa syntyneistä kolmestatoista Nobel-palkinnon saajasta juutalaisia on seitsemän. Kuitenkin, vuoteen 1941 mennessä yli 17% Budapestin juutalaisista oli kääntynyt roomalaiskatoliseksi seurauksena Euroopassa alkaneesta koordinoidusta painostuksesta. Alkusysäyksen siihen antoi Espanjan inkvisitio 1400-luvun lopulla. Kuten monet Itävalta-Unkarin etniset vähemmistöt, myös Unkarin juutalaiset olivat holokaustia edeltävinä vuosikymmeninä nopeasti sulautuneet valtaväestöön. Holokaustissa murhattiin noin 560 000 Unkarin juutalaista. Holokaustin trauma ja sitä seurannut kommunistinen hallinto johti siihen, että osa juutalaisyhteisöstä oli joko täysin tietämätön juutalaisesta identiteetistään tai ei halunnut paljastaa sitä. Jopa viime vuosikymmeninä Unkarin juutalaiset ovat olleet haluttomia näyttämään ulkoisia merkkejä taustastaan.

Unkarin ulkopuolella koko maailman juutalaisväestöä tutkiville väestötieteilijöille haasteena on ollut juutalaisen identiteetin salaaminen ennen holokaustia ja sen aikana. Jopa toisen maailmansodan jälkeen oli kauan epäilty, että monet olivat lannistuneet, eivät uskaltaneet paljastaa juutalaista identiteettiään, pitivät sen piilossa tai olivat täysin tietämättömiä juutalaisista esivanhemmistaan.

MyHeritagen käyttäjät

Useat unkarilaiset MyHeritagen käyttäjät avautuivat meille yllättävistä DNA-testituloksistaan.

Gyula Nemeth

Gyula, joka on 41-vuotias kuvittaja Budapestista, kertoi meille olevansa tietoinen siitä, että suurimmalla osalla unkarilaisista on enimmäkseen slaavilaista ja saksalaista taustaa. Hän tiesi myös, että hänen äitilinjansa isoisä oli juutalainen, joten hän oletti näkevänsä juutalaista perimää DNA-tuloksissaan. Gyulan isoisä oli juutalainen, ”joka ei koskaan elänyt juutalaista elämää” ja jonka vanhempia ei ollut myöskään tunnistettu juutalaisiksi. Hänen isoisänsä oli välttänyt karkottamisen Auschwitziin pakenemalla väärennetyillä papereilla. Kun Gyula sai tuloksensa, hän yllättyi siitä, kuinka tarkasti ne edustivat juutalaista osaa hänen perimästään.

Olin yllättynyt siitä, että sain 26%:n osuuden Ashkenazi-juutalaista etnisyyttä – aivan kuten tiesinkin olevani. Antisemitismistä on tulossa hyvin yleistä näinä päivinä. Toivon, että tällainen tutkimus saattaa muuttaa ennakkoluuloisten ihmisten asenteita.

József Belányi

József on 39 vuotta ja asuu Budapestissa. Hän sai MyHeritage DNA-testin lahjana täydentämään sukututkimustaan. Sukututkimukseensa liittyen József oli erityisen kiinnostunut perhelegendasta, joka kertoi suvun juutalaisesta perimästä useita sukupolvia sitten.

Józsefista oli mielenkiintoista nähdä, että hänen DNAnsa vahvisti muistitiedon: 37,6%:sti Ashkenazi-juutalainen.

Yhtäkkiä tämä legenda tuli todeksi. Mutta tulokset olivat vielä mielenkiintoisempia, koska ne viittaavat siihen, että juutalainen perimäni on paljon lähempänä kuin luulin. Minulle ei ole synti olla osittain juutalainen, ja aion pyytää vanhempiani tekemään DNA-testin, jotta voimme ymmärtää ja tehdä lisää tutkimusta.

A.K.

Katoliseksi kastettu, 70-vuotias Budapestissa asuva A.K. (joka on pyytänyt käyttämään itsestään vain nimikirjaimia) ei ole koskaan osallistunut mihinkään juutalaisiin seremonioihin tai juhliin. Viime aikoihin asti hän ajatteli, että juutalaisuus oli vain uskonnon nimi, mutta hän ymmärtää nyt, että Ashkenazi-juutalaiset ovat myös etninen ryhmä – myös häntä itseään määrittelevä.

Saatuaan MyHeritage-DNA-tuloksensa hän oli järkyttynyt saadessaan tietää olevansa lähes 98%:sti Ashkenazi-juutalainen, jäljellä olevan prosenttiosuuden ollessa Sefardi-juutalaista perimää.

Se, että olen 100-prosenttisesti juutalainen, on yllätys, jota yritän nyt vain sulatella. Kukaan suvussani ei koskaan puhunut juutalaisesta alkuperästään, koska se oli enemmänkin perhelegenda. Pidän vanhempiani vastuussa siitä, etteivät he kasvattaneet minua juutalaiseksi, mutta toisaalta voin ymmärtää heidän päätöksensä, koska isäni oli työleirillä Venäjällä.

Tulokset ovat herättäneet hänen uteliaisuutensa, ja käyttämällä MyHeritagen viestinvälitysjärjestelmää, hän on ottanut yhteyttä käyttäjiin, joiden kanssa hänellä on yhteistä DNAta ja yrittänyt ymmärtää paremmin heidän kanssaan jakamaansa perimää.

Muut maat

Tutkimus paljasti samanlaisia tuloksia Venäjällä kuin Unkarissa; juutalaisuutta oli paljon enemmän kuin väestötieteilijät ovat osanneet odottaa. 7,5%: lla Venäjällä asuvasta 5 266 DNA-testatusta on Ashkenazi- juutalaisuuden osuus vähintään 25%. Venäjällä on siis juutalaisten prosentuaalinen osuus väestöstä maailman kolmanneksi suurin. Venäjän suurempi väkimäärä (noin 144 miljoonaa ihmistä) tarkoittaa, että etnisyydeltään juutalaisia on siellä absoluuttisena lukuna erittäin paljon. Jos asetetaan Ashkenazi-juutalaisen etnisyyden rajaksi vähintään 50%, laskee prosenttiosuus Venäjällä 3,1%: iin verrattuna Unkarin 4,2:ään. Se viittaa siihen, että Venäjällä juutalaisilla on ollut tapana mennä naimisiin ei-juutalaisten kanssa useammin kuin Unkarissa, minkä vuoksi juutalainen etnisyys Venäjällä vähenee nopeammin kuin Unkarissa.

Puola oli satojen vuosien ajan ennen holokaustia koti maailman suurimmalle ja merkittävimmälle juutalaisyhteisölle. Puola oli pitkään jatkuneen, lain määräämän uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja sosiaalisen autonomian ansiosta tärkeä juutalaisen kulttuurin keskus. Holokaustissa tapettiin arviolta 3 miljoonaa Puolan juutalaista. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon juutalaisia elää edelleen Puolassa. MyHeritage DNA -testin on vasta äskettäin voinut ostaa Puolassa ja Puolan 2321 DNA-testatusta vain 1,2 prosentilla oli Ashkenazi-juutalaisen etnisyyden määrä vähintään 25%, kun se Unkarissa oli 7,6 prosentilla ja Venäjällä 7,5 prosentilla. Puolasta saadut tulokset osoittavat, että vain 0,4 prosentilla testatuista on vähintään 50% Ashkenazi-juutalaista etnisyyttä (verrattuna 4,2 prosenttiin Unkarissa ja 3,1 prosenttiin Venäjällä). Johtopäätöksenä on, että Puolassa natsit olivat murhanneet juutalaisia järjestelmällisesti. Eloon jääneitä oli vähän, ja monet heistä päättivät lähteä Puolasta. Unkarin tiedot paljastavat erilaisen tilanteen: useimmat juutalaiset sulautuivat paikalliseen väestöön ennen holokaustia, juutalaisia ​​selviytyi enemmän holokaustista ja holokaustin jälkeen Unkariin jäi enemmän juutalaisia.

MyHeritagen tietokannassa olevista 37 maasta, joista kustakin oli vähintään 1000 DNA-testattua – tähän kuuluu suurin osa Euroopan maista – oli pienimmät Ashkenazi-juutalaisetnisyydet Suomessa ja Norjassa. Kummassakin maassa vain 0,3%:lla yli 35 000 DNA-testin tehneestä oli sitä 25% tai enemmän. Se heijastelee historiallisia olosuhteita, joiden mukaan juutalaisia useiden vuosisatojen ajan kiellettiin asettumasta Suomeen ja Norjaan yhdistettynä holokaustin tuhoisaan vaikutukseen Norjan juutalaisten keskuudessa.

Tutkittavan ryhmän koko MyHeritagen DNA-tietokannasta vaihtelee maittain: esim. Yhdysvalloissa lähes miljoona DNAnsa testannutta. MyHeritage-tutkimus keskittyi Ashkenazi-juutalaisuuteen. Suurimmista kuluttaja-DNA-testeistä MyHeritage DNA tunnistaa suurimman määrän juutalaisia etnisiä ryhmiä, yhteensä viisi: Ashkenazi-, Sefardi- (Pohjois-Afrikka), Mizrahi- (Iran/Irak), etiopialainen ja jemenilainen. Tulevaisuudessa tutkimus saattaa kohdistua Sefardi-juutalaisiin.

Yhteenveto

MyHeritage DNA -testillä, joka on saatavana 42 kielellä, on laajin maailmanlaajuinen saatavuus DNA-testien kuluttajamarkkinoilla. Geneettisen testauksen johtajana Euroopassa, olemme ainutlaatuisessa asemassa edistämään tiedettä, tässä tapauksessa väestötutkimusta.

Tähän päivään saakka väestötieteilijöiden, juutalaisväestön arvioimiseksi missä tahansa maassa, on pitänyt luottaa ihmisten itsensä arvioon omasta juutalaisuudestaan. Huolimatta menestyksestä, tällä menetelmällä on puutteita. Uusi menetelmä, jota Tri. Staetsky ja MyHeritage käyttivät edelläkävijöinä tässä tutkimuksessa, on sekä kiehtova että silmiä avaavaa, sillä se antaa uuden tavan ymmärtää juutalaista demografiaa ja auttaa väestötutkijoita kehittämään arvioidensa paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta. Jatkossa menetelmää voidaan käyttää myös muiden ryhmien tutkimiseen.

Olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet osallistua tähän tärkeään tutkimukseen. Se on osoitus tehtävästämme auttaa eri puolilla maailmaa olevia ihmisiä ymmärtämään sukunsa menneisyyttä ja pääsemään käsiksi perimänsä aiemmin tuntemattomiin puoliin. Kuluttajagenetiikan kasvava suosio muutamana viime vuonna, kun kymmenet miljoonat ihmiset ovat tehneet DNA-testin saadakseen lisää tietoa juuristaan, on vaikuttanut myönteisesti ihmisten suhtautumiseen mennyttä kohtaan ja suunnittelemaan uutta suuntaa tulevaisuudelle. Tri. Staetsky ja MyHeritage julkaisevat tutkimuksen koko laajuudessaan myöhemmin.

Jätä kommentti

Sähköposti pidetään yksityisenä eikä tule näkyviin